top of page
ผลงานภาพถ่าย นักศึกษาปริญญาโท
Street photography - ภาพสตรีท

Street photography - ภาพสตรีท

Sport Photography-ภาพกีฬา

Sport Photography-ภาพกีฬา

Photojournalism : ภาพสารคดี

Photojournalism : ภาพสารคดี

Animal : สัตว์เลี้ยง

Animal : สัตว์เลี้ยง

Architecture : สถาปัตยกรรม

Architecture : สถาปัตยกรรม

Night Photography : ภาพกลางคืน

Night Photography : ภาพกลางคืน

Silhouette : ภาพเงา

Silhouette : ภาพเงา

Portrait : ภาพบุคคล

Portrait : ภาพบุคคล

Macro : ภาพแมคโคร

Macro : ภาพแมคโคร

Landscape : ภาพทิวทัศน์

Landscape : ภาพทิวทัศน์

Documentary : ภาพสารคดี

Documentary : ภาพสารคดี

Product: ภาพผลิตภัณฑ์

Product: ภาพผลิตภัณฑ์

bottom of page